پرش به محتوای اصلی

تمدید دفاتر

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید

 دفترپیشخوان خدمات دولت و دفترارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی 

متقاضیان محترم مطابق چک لیست ذیل نسبت به تکمیل مدارک وانجام فرایندهای مربوطه اقدام نمایند.

نکته: متقاضیان محترم جهت اخذ امضای مکاتبات در شهرستان‌ها به ادارات پست و در مرکز استان به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مراجع و قبل از ارایه درخواست اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر خدمات پیشخوان دولت را مطالعه فرمایند.

 

           فرم های مورد نیاز:  

1-  تعهدنامه تعهدنامه 

2- چاپ و تحویل فرم کارکرد 6 ماهه دفتر T-2  (تایید و امضای فرم توسط نماینده اداره کل در شهرستان/ استان) 

3-استعلام وضعیت سوء پیشینه -فرم (T-3اشخاص حقیقی و حقوقی

      -4استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر  فرم (T-4)اشخاص حقیقی و حقوقی

      5- استعلام عدم بدهی بانکی(T-8) ، عدم بدهی مالیاتی (T-9)، عدم بدهی بیمه ای ( تامین اجتماعی)(T-10اشخاص حقیقی

          استعلام عدم بدهی بانکی(T-8) ، عدم بدهی مالیاتی (T-9)، عدم بدهی بیمه ای ( تامین اجتماعی)(T-10اشخاص حقوقی

      6- نامه استعلام آدرس  و کد پستی متقاضیان دفتر نامه استعلام آدرس و کد پستی متقاضیان دفتر

      7- پوشه پلاستیکی

تذکر: تصویر تمامی مدارک فوق باید در دفتر اسناد رسمی برابر با اصل گردد.