تغییر نام دفاتر پیشخوان روستایی

 

مدارک مورد نیاز برای تغییر نام پروانه دفاتر پیشخوان  

تصویر برابر اصل شده مدارک شناسایی :

1-شناسنامه و کپی تمام صفحات شناسنامه

2-کارت ملی و کپی پشت و رو

3-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور و کپی پشت و رو

4- اصل آخرین مدرک تحصیلی و کپی آن

5-اصل مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات و کپی آن

6- اصل پروانه 

7-پوشه

 

فرم تغییر نام پروانه دفاتر پیشخوان  

1. چاپ و تکمیل فرم F501 

·         ترجیحا از فایل ورد استفاده شده و تایپی تکمیل و چاپ شود.

·         فایل ورد را بهمراه داشته باشید تا در صورت نیاز قابل تغییر باشد.

           ·         امضا و اثر انگشت را در حضور نماینده اداره کل انجام دهید.