انتقال امتیاز پروانه


مدارک مورد نیاز برای انتقال امتیاز پروانه  

 تصویر برابر اصل شده مدارک ذیل( انتقال دهنده و گیرنده)  :

1-تمام صفحات شناسنامه

2-کارت ملی

3-کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور

4- مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر برای انتقال گیرنده

5-شش قطعه عکس پرسنلی 4*3 متقاضی (پشت نویسی شده) فقط برای انتقال گیرنده

 6-تصویر مدارک مربوط به تملک مکان دفتر محل ارائه خدمات

7-اصل و کپی پروانه جاری

8- پوشه پلاستیکی

تذکر: تصویر تمامی مدارک فوق باید در دفتر اسناد رسمی برابر با اصل گردد.


فرمهای مورد نیاز برای انتقال پروانه

     تکالیف انتقال دهنده پروانه

1.چک لیست انتقال پروانه چک لیست انتقال پروانه

2- چاپ فرم V-1 توسط انتقال دهنده

    تکمیل نزد نماینده اداره کل در شهرستانها / دبیرخانه کارگروه  

2. چاپ و تحویل فرم V-2 توسط انتقال دهنده تکمیل نزد نماینده اداره کل در شهرستانها / دبیرخانه کارگروه 

·         به منظور اخذ استعلام فعالیت سه سال اخیر از دستگاههای طرف قرارداد 

3. ارایه مفاصا حساب به تاریخ جدید توسط صاحب پروانه از سازمان ها و موسساتی که با آن ها طرف قرارداد بوده اند. فرم V-3 (نیاز به مکاتبه برابر فرم نمونه)

4.  پروانه در اختیار باید دارای اعتبار زمانی بوده و فرد انتقال دهنده شرایط زمانی برای تمدید در موعد مقرر (حداقل 3 ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه) را رعایت نموده باشد.

  تکالیف انتقال گیرنده پروانه

1. چاپ  فرم V-4 توسط انتقال گیرنده

                         تحویل و تکمیل فرم نزد نماینده اداره کل در شهرستان/ استان

2.  تعهد نامه ها (1 ، 2 ، 3)

3. تکمیل فرم بازدید اولیه از ملک (خوانا بدون قلم خوردگی)

4. ارایه تاییدیه اماکن ناجا ( فرم معرفی نامه صنفی و فرم سابقه صنفی)

5. ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری -فرم (T-3

  6. ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر  فرم (T-4)

  7. ارایه گواهی عدم بدهی معوق بانکی - فرم (T8) (متقاضی حقوقی)

  8. ارایه گواهی عدم بدهی مالیاتی -  فرم (T9) (متقاضی حقوقی)

  9. ارایه گواهی عدم بدهی بیمه ای -  فرم (T10) (متقاضی حقوقی)

  10. تکمیل فرم درخواست صدور پروانه ، انتقال امتیاز و تغییر نشانی دفاتر  (فرم F501)   (به صورت تایپی ارائه گردد)

 

 

  فرآیندانتقال مجوز دفاتر پیشخوان ( شهری / روستایی)

·        شرایط انتقال دهنده:

o       داشتن اعتبار پروانه و رعایت زمان اقدام به تمدید (حداقل 3 ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه)

o       گذشت 3 سال از تاریخ صدور پروانه

o       فعال بودن دفتر طی سه سال گذشته

o       اخذ مفاصا حساب از دستگاهها/ سازمانهای طرف قرارداد

·        شرایط انتقال گیرنده:

o       شرایط فرد انتقال گیرنده همانند فرد متقاضی جدید می باشد که باید مطابق آیین نامه اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان (P-289) مطالعه و تامین شود.

o       تذکر مهم:

- بر اساس آیین نامه مذکور هرگونه نقل و انتقال اعم از وکالتی و ... غیر مجاز بوده و با متخلفین طبق بند 6 ماده 7 آیین نامه مذکور رفتار می شود.

 1. دانلود و چاپ فرم تقاضا (V-1)  -توسط متقاضی ( انتقال دهنده )

2. تکمیل فرم نزد نماینده اداره کل ( در شهرستانها به رییس محترم پست شهرستان بعنوان نماینده اداره کل و در شهرستان رشت  به دبیرخانه کارگروه ) توسط متقاضی ( انتقال دهنده )

3. تطبیق زمان اعتبار پروانه با زمان درخواست توسط رییس پست شهرستان / دبیرخانه استان (بر اساس آیین نامه ابلاغی متقاضی مکلف به ارائه درخواست تمدید حداقل 3 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه می باشد).

3.1. در صورتیکه پروانه در زمان درخواست اعتبار نداشته باشد متقاضی مکلف است درخواست ( فرم T-1) را به همراه مدارک و مستندات فعالیت در بازه زمانی ( 6 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه + دوران کارکرد بدون اعتبار پروانه ) را از حداقل سه سازمان خدمات دهنده طرف قرارداد اخذ و به دبیرخانه کارگروه استان تحویل نماید.

3.1.1.کارگروه استانی ضمن بررسی موضوع در کمیته تخلفات و طی مکاتبه ای مدارک و مستندات را به منظور استعلام از مرجع صدور به اداره کل تنظیم مقررات شمالغرب ارسال می کند.

3.1.2. در صورت تایید مرجع صدور، مراتب به متقاضی ابلاغ و فرایند انتقال آغاز می شود. و در غیر اینصورت انتقال کان لم یکن تلقی می شود.

       

4. اخذ استعلامها توسط متقاضی انتقال دهنده

4.1. در صورتیکه حتی یک مورد از مفاصا حسابها تایید نشود فرایند متوقف می شود.

5. پس از اخذ کلیه استعلامهای فوق الذکر و تایید کلیه موارد، فرایندهای مربوط به انتقال دهنده پایان یافته و فرایندهای مختص انتقال گیرنده به شرح ذیل آغاز می گردد:

6. تکمیل فرم متقاضی انتقال دهنده و گیرنده  در شهرستانها نزد اداره پست و در مرکز استان ( شهرستان رشت ) دبیرخانه کارگروه واقع در اداره کل انجام می گیرد.

7. هماهنگی به منظور بازدید و تکمیل فرم مذکور توسط نماینده اداره کل

7.1. بازدید نهایی بر مبنای فرم B-2(به صورت افقی)و پس از صدور پروانه و در هنگام تحویل آن به متقاضی صورت میگیرد که در ان هنگام کلیه مدارک اعم از مالکیت ، کاربری ، شرایط فیزیکی ( تجهیزات ، تابلو ، الزامات امنیتی و کلیه موارد مندرج در ماده 3 آیین نامه) محقق شود. در غیر اینصورت پروانه صادر شده در حالت تعلیق قرار خواهد گرفت. 

8. در شهرستانها مدارک صرفاً باید از طریق پست به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.

   9. از تماس تلفنی /حضوری با دبیرخانه کارگروه جهت تعیین وقت و ... جداً خودداری شود. سه شنبه و پنج شنبه هر هفته برای مراجعین به کارگروه در نظر گرفته شده است که توسط دبیرخانه کارگروه به متقاضی اعلام می شود.

9.1. راه ارتباطی دبیرخانه با متقاضی شماره تلفن همراه و ثابتی است که متقاضی  اعلام نموده است. بنابراین در صورت هرگونه مغایرت و اشکال در برقراری تماس و در نتیجه عدم تخصیص وقت، کل مسولیتهای ناشی از تاخیر برعهده متقاضی خواهد بود.

10. پروانه صادر شده به دبیرخانه کارگروه ارسال خواهد شد . از انجاییکه طبق بند 13.1 فوق الذکر و به منظور رفاه حال متقاضیان بازدید در دو مرحله انجام می شود؛ از اینرو پروانه صادره در شهرستانها به اداره پست شهرستان ارسال شده و متقاضیان محترم می توانند با در دست داشتن فرم بازدید نهایی (فرم B-2)(به صورت افقی)  و تنظیم قرار بازدید در محل نسبت به تحویل اصل پروانه با شرایط ذیل در مقابل ارایه رسید اقدام نمایند.

11. هزینه پستی ارسال مدارک به شهرستان و ارسال رسید تحویل از شهرستان به دبیرخانه کارگروه بر عهده متقاضی است.

11.1. در هنگام تحویل اصل پروانه، فرد دارنده پروانه به همراه مهر دفتر و مدارک شناسایی معتبر باید مراجعه کند.

11.2. در صورتیکه وکیل قانونی ( ثبت شده در دفتر اسناد رسمی ) برای تحویل مراجعه نماید علاوه بر مدارک فوق الذکر کپی وکالت نامه برابر اصل شده از وکیل اخذ خواهد شد.

11.3. در صورتیکه هر یک از شرایط ماده یک تا سه آیین نامه (P-289) در طی فرایند صدور به هر نحوی اعم از عمدی و یا سهوی دچار تغییر و یا عدم احراز شود، پروانه صادره در حالت تعلیق قرار گرفته و به دارنده پروانه تحویل نشده و موضوع به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد گردید تا وفق مقررات آیین نامه اقدام شود.