پرش به محتوای اصلی

بازرسی و نظارت

karkonan  

شرح وظایف:

- نظارت بر برنامه های ارتباطات و فناوری اطلاعات.

نظارت بر حسن اجرای سندهای راهبردی استانی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور.

- نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه ها،طرح ها و پروژه های واحدهای تابعه در استان.

- نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و اعمال استانداردهای توسعه و نگهداری شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات استان.

- نظارت بر اجرای تعهدات اپراتورهای دولتی و غیر دولتی در امور مخابرات، پست و فناوری اطلاعات استان.

ارزیابی عملکرد فعالیت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بر اساس شاخص های اختصاصی بخش.

- ایجاد بانک اطلاعات آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.

نظارت بر اجرای طرح های خصوصی سازی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.

- بازرسی، پاسخگویی به شکایات و نظارت بر معاملات و مناقصات.

- بازرسی از عملکردمسئولین ،سرپرستان و کارکنان اداره کل و واحدهای تابعه و سنجش میزان رضایت مردم از آنها و نحوه برخورد مسئولین، سرپرستان و کارکنان با ارباب رجوع.

- برقراری ارتباط با نمایندگی سازمان بازرسی کل کشور مستقر در استان و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88و90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات .

- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مرکز بازرسی ،نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه.

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان اداره کل، بررسی و رسیدگی به آن تا اخذ نتیجه نهایی و ارائه گزارش به مقامات ذیربط  و ارسال پاسخ به شاکیان.

-  نظارت بر قراردادها  و معاملات از جهت رعایت قوانین و مقررات .

- تجزیه و تحلیل گزارشات و بازرسی ها و اقدامات صورت گرفته و تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکار در جهت اصلاح آیین نامه ها وشیوه ها و ...

- اجرای برنامه ها ،خط مشی ها و سیاست های اجرایی ،ابلاغی از سوی مرکز بازرسی ،نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات به منظور کاهش تخلفات.

- اجرای دستور العمل ارزشیابی مدیران، سرپرستان تکمیل فرمهای مربوطه و مستندات لازم.

- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط  و تهیه مستندات لازم.

- اجرای ارزیابی عملکرد اداره کل و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مراجع ذیربط در مقاطع زمانی تعیین شده.

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق و تهیه گزارش عملکرد ماهانه.

 

karkonan5
 

شرح وظایف:

- نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و اعمال استانداردهای توسعه و نگهداری شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات استان.

- نظارت بر اجرای تعهدات اپراتورهای دولتی و غیر دولتی در امور مخابرات، پست و فناوری اطلاعات استان.

- ارزیابی عملکرد فعالیت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بر اساس شاخص های اختصاصی بخش.

- ایجاد بانک اطلاعات آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.

- نظارت بر اجرای طرح های خصوصی سازی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.

karkonan6
  

شرح وظایف:

- نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه ها،طرح ها و پروژه های واحدهای تابعه در استان.

- نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و اعمال استانداردهای توسعه و نگهداری شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات استان.

- نظارت بر اجرای تعهدات اپراتورهای دولتی و غیر دولتی در امور مخابرات، پست و فناوری اطلاعات استان.

- ارزیابی عملکرد فعالیت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بر اساس شاخص های اختصاصی بخش.