پرش به محتوای اصلی

 

karkonan14   

   شرح وظایف:

 •         جمع آوری پیشنهادهای واحدهای تابعه اداره کل، آمارهای مربوطه و تجزیه و تحلیل آنها و برنامه ریزی براساس اطلاعات دریافتی جهت تنظیم بودجه هزینه ای اداره کل .
 •        دریافت بودجه پیشنهادی از مجریان طرحها، بررسی و تجزیه و تحلیل آنها و برنامه ریزی براساس اطلاعات دریافتی جهت تنظیم بودجه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای.
 •        تهیه و تنظیم موافقت نامه بودجه هزینه ای و بودجه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اداره کل و ارسال آنها به گروه بودجه ستاد وزارتخانه و انجام پیگیری های لازم تا مبادله نهائی موافقت نامه ها.
 •        ابلاغ موافقت نامه های مبادله شده به مجریان طرحها و واحدهای ذیربط.
 •        پیشنهاد و پیگیری برای اخذ تخصیص اعتبارات بودجه هزینه ای و بودجه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اداره کل و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط و مجریان طرحها.
 •        تقسیم بودجه هزینه ای بین واحدهای تابعه بر حسب نیاز.
 •        پیگیری برای اجرای بودجه های هزینه ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و مقایسه با عملکرد آنها.
 •        کسب اطلاعات مربوط به میزان تعهدات اداره کل در بودجه های هزینه ای و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای.
 •        پیگیری در خصوص جابجایی اعتبارات اداره کل و در صورت لزوم هماهنگی با مراجع ذیربط در استان.
 •        اخذ وجوه دریافتی و مقایسه با تخصیص اعتبار دریافتی مربوطه .
 •        مطالعه وبررسی وظایف اداره کل به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین تعداد و عناوین پستهای سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسایی های تشکیلاتی با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه .
 •        بررسی وتهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی ، اهداف ،شرح وظایف و سازمان تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی مراجع ذیربط و ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب با هماهنگی مرکز نوسازی وتحول اداری وزارتخانه .
 •        بررسی و اعلام نظر درخصوص قوانین ، آئین نامه ها، تصویب نامه ها و اساسنامه ها از بعد تشکیلاتی.
 •        تعیین وپیشنهاد اولویت  های اصلاح روشها ، رویه ها و فرآیندهای انجام کار اداره کل به دبیرخانه شورای تحول اداری (مستقر در مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه ) در جهت ارتقاء بهره وری ، کارایی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.
 •        تهیه استانداردهای لازم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها .
 •        نیاز سنجی آموزش کارکنان و مدیران اداره کل.
 •     انجام اقدامات لازم جهت تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان اداره کل. 
 •        جمع آوری اخبار واطلاعات مربوطه به ارتباطات وفناوری اطلاعات استان به صورت ماهانه وتهیه خلاصه آنهاجهت مقامات و مراجع ذیربط.
 •      تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به برگزاری جشن های ملی،مذهبی و مراسم بهره برداری از طرحها وپروژه ها و برگزاری نمایشگاههای استانی .
 •       انجام امور مربوط به برگزاری مصاحبه وملاقات مدیر کل ارتباطات وفناوری اطلاعات با مسئولین استان ورسانه های گروهی.  

karkonan15 

             شرح وظایف:

 •         نیاز سنجی آموزش کارکنان و مدیران اداره کل.
 •     انجام اقدامات لازم جهت تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان اداره کل. 

karkonan10 

             شرح وظایف:

 •     ثبت نامه های وارده و صادره 
 •     بایگانی مکاتبات.
 •       تنظیم اسناد مالی.
 •       پیگیری تاییدیه اسناد مالی.
 •       تنظیم لیست مرخصی و ماموریت.
 •       همکاری در امور روابط عمومی.

 karkonan   

 karkonan 

karkonan