تمدید پروانه فعالیت دفاتر ICT روستایی

آزمایشی

جهت تمدید پروانه فعالیت دفاتر ICT روستایی پس از دریافت و تکمیل فرم درخواست ذیل، آن را به همراه 1- کپی شناسنامه 2- کپی کارت ملی 3-پروانه بهره برداری 4- آخرین مجوز صادره از سوی مخابرات 5- اجاره نامه یا سند مالکیت مطابق جدول ذیل بارگذاری و ارسال نمایید.

فایل های پیوست به صورت زیپ شده ارسال گردد.

هر فرد فقط می تواند یک بار درخواست خود را ارسال نماید.

تمدید پروانه دفاتر ICT روستایی

*
*
*
*

* = ضروری