اعطای تسهیلات اشتغال روستایی به دفاتر ICT

 

 

متقاضیان محترم دریافت تسهیلات اشتغال روستایی

جداول زیر (درآمد و هزینه ها) را تکمیل و در جلسه توجیهی به همراه داشته باشند.

 

فرم خام خلاصه طرح (فایل ذیل) را چاپ و در جلسه توجیهی به همراه داشته باشند.