شرایط فراخوان دفاتر ICT روستایی

شرایط عمومی متقاضیان

الف- اشخاص حقیقی:

1-    دارای تابعیت ایرانی

2-    تدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان رسمی کشور

3-    داشتن اهلیت قانونی ونداشتن پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فساد و اعتیاد به مواد مخدر (ارائه گواهی عدم سوء پیشینه پس از پذیرش در فراخوان)  نداشتن سابقه عضویت در گروهک های غیر قانونی

4-    دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از انجام آن برای افراد ذکور

5-    عدم اشتغال در تشکیلات دولتی

6-    دارا بودن حداقل 23 سال سن

7-    دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه

8-    توانایی مالی و امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز با مدرک دیپلم و بالاتر که در میان آنها یک نفر مسلط به سامانه های رایانه ای، اینترنت و در سطح ICDL باشد.

9-    متقاضیان نباید در هنگام صدور مجوز دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی دارای پروانه با عناوین مشابه مانند دفتر پیشخوان شهری/ روستایی و یا دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی باشند.

10-پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی آنان به غیر از رشته های it (کلیه گرایش ها)- بانکداری-       حسابداری اقتصاد مدیریت مالی (تمامی گرایش ها) باشد ،شرط انعقاد ارائه خدمات بانکی منوط به کسب موفقیت در آزمون  دوره های آموزشی پست بانک می باشد. شرط ارائه خدمات پست بانک دارا بودن حداقل مدرک فوق دیپلم(کاردانی) می باشد.

تبصره1: اخذ مجوز پست بانک منوط به رعایت شرایط اختصاصی(اعلامی از سوی پست بانک) می باشد.

11--ارائه خدمات بانکی منوط به اخذ مجوز پلیس  پیشگیری می باشد.

ب-اشخاص حقوقی:

1-    محل ثبت شخصیت حقوقی در ایران باشد.

2-    توانایی مالی و امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز با مدرک دیپلم و بالاتر که در میان آنها یک نفر مسلط به سامانه های رایانه ای، اینترنت و در سطح ICDL باشد.

3-    متقاضیان نباید در هنگام صدور مجوز دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی دارای پروانه با عناوین مشابه مانند دفتر پیشخوان شهری/ روستایی و یا دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی باشند.

تبصره2: چنانچه پروانه قبلی دفتر در اثر تخلف لغو شده باشد، دارنده آن حق افتتاح دفتر جدید در کشور را حداقل به مدت 5 سال ندارد.

4-  پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی آنان به غیر از رشته های it (کلیه گرایش ها)- بانکداری- حسابداری اقتصاد مدیریت مالی (تمامی گرایش ها) باشد ،شرط انعقاد ارائه خدمات بانکی منوط به کسب موفقیت در آزمون  دوره های آموزشی پست بانک می باشد. شرط ارائه خدمات پست بانک دارا بودن حداقل مدرک فوق دیپلم(کاردانی) می باشد.

تبصره3: اخذ مجوز پست بانک منوط به رعایت شرایط اختصاصی(اعلامی از سوی پست بانک) می باشد.

5-    -ارائه خدمات بانکی منوط به اخذ مجوز پلیس  پیشگیری می باشد.

ج- اسناد ومدارک مورد نیاز برای متقاضیان حقیقی و حقوقی به شرح زیراست:

1-    ارائه تصویر اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت و آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور برای اشخاص حقوقی

2-    ارائه تصویر شناسنامه و تصویر آخرین مدرک تحصیلی(متقاضیان حقیقی و مدیران و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی)

3-    ارائه تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از انجام آن برای افراد ذکور( متقاضیان حقیقی و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی)

4-    ارائه خلاصه ای از سوابق کاری شرکت و سوابق تحصیلی اشخاص حقیقی و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی

5-    تعیین و ارائه نشانی و مشخصات و کروکی دقیق مکان پیشنهادی برای ایجاد دفترارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی

6-    تکمیل فرم شماره یک (فرم ثبت نام)

7-    ارائه 4 قطعه عکس پشت نویسی شده تمام رخ رنگی برای متقاضیان حقیقی و مدیران و صاحبان امضاء متقاضیان حقوقی

8-    تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت با تایید شورای اسلامی روستا برای مکان پیشنهادی ، ملک مورد نظر می بایست بصورت شش دانگ در اجاره یا مالکیت متقاضی بوده و درغیر اینصورت رضایت نامه سایر ذینفعان اخذ و ارائه گردد.

تبصره4:

1-    در صورتیکه مدارک دال بر مالکیت / اجاره در زمان ثبت نام توسط متقاضی قابل ارائه نباشد، متقاضی می تواند قبل از صدور مجوز نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نماید. ولی ارائه گواهی از شورای اسلامی محل مبنی بر تأیید ادعای موضوع مکان پیشنهادی الزامیست.

1-    در صورت فوت دارنده پروانه قبلی در آن محل ، وراث واجد شرایط از اولویت برخودار خواهند شد.

تذکر: ارائه گواهی انحصار وراثت به منظور برخورداری از الویت مذکور الزامی می باشد.

3 کپی برابر اصل کلیه مدارک توسط متقاضی جهت انطباق الزامی است.

د- امتیازات ویژه جهت متقاضیان دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی به شرح جدول ذیل می باشد:

بند1

مکان به ازاء هر متر مربع اضافی (نسبت به 20 متر مربع) 0/5 امتیاز

حداکثر 15 امتیاز

بند2

مالکیت مکان دفتر

15 امتیاز

بند3

استمرار اجاره محل اجاره

به ازاء هرسال 1  امتیار حداکثر 5 امتیاز

بند4

خانواده معزز شهدا یا ایثارگران و جانبازان

15 امتیاز

بند5

مدرک تحصیلی

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس وبالاتر

5 امتیاز

10 امتیاز

20 امتیاز

بند6

فرزندان کارکنان و بازنشستگان حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و افراد دارای سابقه کار در دفاتر پیشخوان روستایی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی و اقوام درجه یک صاحب امتیاز قبلی همان محل

10

بند7

افراد بومی

20

  

 مهلت ارسال مدارک : از زمان درج آگهی در روزنامه به مدت 15 روز   

تذکر: به مدارک واصله پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نمی شود.

˜هزینه های های انتشار آگهی در روزنامه بر عهده داوطلبین می باشد. 

شرایط فیزیکی دفتر:

1-    ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺠﺎز ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت 20 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

2-      ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ رﻧﮓ، آرم و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼﻣﯽ از سوی کارگروه

3-    اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن دﻓﺘﺮ

4-    داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

5-    تامین وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب برای مراجعین

6-    نصب و استقرار کپسول اطفای حریق

      

تجهیزات و لوازم فنی و اداری اعم از تجهیزات عمومی وتخصصی به منظور ارائه خدمات پست و پست بانک:

حداقل دو دستگاه کامپیوتر p4  ،  یک دستگاه پرینتر sp40 ،  یک دستگاه اسکناس شمار،  یک دستگاه تشخیص اسکناس ، یک دستگاه اسکنر ، یک دستگاه گاوصندوق استاندارد حداقل 500 کیلویی ، میز ، صندلی ، نیمکت برای کارمندان ومشتریان، یک دستگاه ماشین حساب و دورنگار ، یک دستگاه ups  با ظرفیت حداقل  5kv ، صندوق پیشنهادات ، انتقادات و شکایات جهت طرح تکریم ارباب رجوع ، نصب سیستم های امنیتی و هشدار دهنده ( دزدگیر و دوربین های مدار بسته با هماهنگی حراست پست بانک) ، برقراری  واستقرار خطوط ارتباطی مورد نیاز (اینترنت و vpn)، تابلوی اعلانات برای نصب علایم دیداری و نوشتاری از نحوه فعالیت باجه نمایندگی خدمات بانکی و پستی  جهت اطلاع مشتریان،ترازوی دیجیتال با حساسیت 5 گرم تا 30 کیلو گرم ،بارکد پرینتر

تضامین:

متقاضی دریافت پروانه دفتر مکلف است ، پس از صدور پروانه به نام ایشان،  با توجه به مبالغ تعیین شده طبق جدول ذیل یک فقره ضمانت نامه بانکی یا چک  غیرمشروط به عنوان ضمانت نامه حسن انجام  تعهدات در مقابل تامین کنندگان خدمات به نام ذینفعان (پست ، پست بانک و ...)  حسب مورد تهیه و تسلیم نماید.

ذینفع

مبلغ تضمین

اداره کل پست

100 میلیون ریال

پست بانک

1000 میلیون ریال

مدارک حقیقی:

1-    تکمیل فرم ثبت نام (فرم شماره یک)

2-    تصویر شناسنامه(کلیه صفحات)

3-    تصویر کارت ملی

4-    4 قطعه عکس تمام رخ پشت نویسی شده 

5-    تصویرکارت پایات خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از انجام آن برای افراد ذکور

6-    مدارک تحصیلی( ارائه گواهی تأییدیه تحصیلی)

7-    تصویر اجاره نامه/ سند مالکیت در صورت وجود- در غیر این صورت ارائه گواهی از شورای اسلامی محل مبنی بر تأیید ادعای موضوع مکان پیشنهادی

8-    گواهی انحصار وراثت ( مشمولین بند2 تبصره 4)

9-    ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص متقاضیان مشمول امتیاز مرتبط

10-ارائه گواهی حکم کارگزینی و تأیید از اداره مربوطه در خصوص متقاضیان مشمول بند6 جدول امتیازات

11-ارائه گواهی تأیید کارکرد از دهیاری/ شورای اسلامی روستا در خصوص متقاضیان بند 6 جدول امتیازات

12-ارائه مستندات سجلی در خصوص اقوام درجه یک(پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر)

تبصره 5 : مدارک مبنی بر اثبات بومی بودن با تأیید شورای اسلامی محل/ دهیاری(متقاضی بایدحداقل 3 سال اخیر ساکن روستای مورد نظر باشد)

مدارک حقوقی:

2-    تکمیل فرم ثبت نام (فرم شماره یک)

3-    تصویر اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت

4-    تصویر شناسنامه صاحبان امضاء

5-    مدارک تحصیلی صاحبان امضاء( ارائه گواهی تأییدیه تحصیلی)

6-    تصویرکارت پایات خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از انجام آن برای افراد ذکور صاحبان امضاء

7-    4 قطعه عکس از صاحبان امضاء

8-    تصویر اجاره نامه/ سند مالکیت در صورت وجود- در غیر این صورت ارائه گواهی از شورای اسلامی محل مبنی بر تأیید ادعای موضوع مکان پیشنهادی

تبصره 6:

 1-موضوع فعالیت شرکت باید انجام امور خدمات دهی به متقاضیان دریافت خدمات پیشخوان بخش دولتی و غیردولتی در محل مورد تأیید دستگاه های ذیصلاح باشد.

2-محل فعالیت شرکت در روستای مورد تقاضا باشد.