مدیران حوزه ICT

 

 مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان مهندس فرزاد توکلی

 013-33263800
 مدیر کل پست استان مهندس ابوالفضل باقری منش 013-33114960
 مدیر شعب پست بانک استان مهندس محمد زمان فداکار 013-33236516
 مدیر منطقه مخابرات استان مهندس رسول آمویی
 013-33132525
 مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان مهندس رامین خوش پسند 013-33132595