تمدید دفاتر پیشخوان دولت

دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و روستا ها باید 3ماه قبل از اتمام تاریخ پروانه نسبت به تمدید آن و انجام مراحل اداری ذیل اقدام نمایند و در غیر اینصورت مسئولیت عواقب قانونی عدم تمدید به عهده دفتر پیشخوان می باشد .

مراحل اداری جهت تمدید پروانه دفتر پیشخوان:

1- بازدید اولیه(تکمیل فرم بازدیدباامضای پست ،پست بانک ،مخابرات ،نماینده انجمن صنفی شهرستان)

2- تشکیل پرونده فرم تقاضانامه(تکمیل فرم صدور پروانه)

3- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت برابر با اصل

4- کپی مدرک تحصیلی برابر با اصل

5- کپی اجاره نامه بنگاهی و یا سند مالکیت برابر با اصل

6- عکس 4 * 3 (6قطعه)

7- نامه عضویت صنف

8- پوشه

9- اصل و کپی پروانه

10- بیمه تضامین

11- استعلام عدم سوپیشینه

12- استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر

13- استعلام عدم بدهی بانکی بابت حساب جاری و حساب تسهیلات (از بانک مرکزی)

14- استعلام بیمه ای (مفاصا حساب،سوابق اشتغال)

15- استعلام مالیاتی (عدم بدهی جهت مفاصا حساب)

16- استعلام حراست استانداری

17- استعلام اماکن

18- در صورتی که مسئول دفتر مدرک تحصیلی لیسانس نداشته باشد نسبت به معرفی کاربر لیسانس غیر شاغل در شهرها و در روستاها فوق دیپلم با داشتن مدارک کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت برابر با اصل، کپی مدارک تحصیلی برابر با اصل، عکس 4 * 3 (6قطعه )، استعلام عدم سوء پیشینه، استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعلام اماکن جهت تاٴیید صلاحیت فردی اقدام نماید.

منبع: gilan.ir