فراخوان واگذاری دفاتر ICT روستایی

فرم ثبت نام فراخوان واگذاری دفاتر ICT روستایی

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*