پرش به محتوای اصلی

شرایط و فرم درخواست متقاضیان اخذ پروانه پیشخوان دولت و ICT روستایی

شرایط متقاضیان اخذ پروانهدفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی

    1- اشخاص حقیقی(صرفاً در روستاها)

           -  داشتن تابعبت جمهوری اسلامی ایران؛

               -  اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی؛

               -  نداشتن پیشینه کیفری موثر، عدم اشتهار به فساد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر؛ 

               -نداشتن بدهی قطعی معوق بانکی، مالیاتی و بیمه ایی مطابق قوانین و مقررات مربوط و براساس فهرست ارائه شده از سوی مراجع ذیربط؛

               -  دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت دائم از انجام آن برای افراد ذکور؛

               -  عدم اشتغال در دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده 117 آن قانون و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا هر دستگاه دیگری که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند؛

                -  داشتن تایید صلاحیت فردی از مراجع ذیصلاح؛

                -  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات؛

        2- اشخاص حقوقی( در شهرها و روستاها)

               -    شخص حقوقی باید غیر دولتی و محل ثبت آن در کشور جمهوری اسلامی ایران باشد؛

                 -  مرتبط بودن موضوع فعالیت درج شده در اساسنامه با موضوع پروانه؛ (موضوع فعالیت شخصیت حقوقی: انجام امور خدمات دهی به متقاضیان دریافت خدمات پیشخوانی بخش دولتی و غیر دولتی)

                 -  نداشتن بدهی قطعی معوق بانکی، مالیاتی و بیمه ایی مطابق قوانین و مقررات مربوط و براساس فهرست ارائه شده از سوی مراجع ذیربط؛

                 -  دارا بودن شرایط تعیین شده در خصوص اشخاص حقیقی برای مدیرعامل یا صاحب امضاء معرفی شده، الزامی است؛

نکته:

        -  صدور پروانه جدید و انتقال امتیاز پروانه پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی به استثنای روستاها، صرفاً برای اشخاص حقوقی مجاز است.

تذکر: در زمان ثبت نام اولیه نیازی به ارائه اساسنامه شرکت نمی باشد و متقاضیان می توانند به صورت شخصیت حقیقی ثبت نام نمایند و ارائه مدارک شرکت بعد از تایید و در فرایند کار ضروری می باشد.

         -  حق امتیاز صدور پروانه حداقل به مبلغ 5/000/000 ریال و حداکثر 300/000/000 ریال می باشد( برای مطالعه جزئیات به اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی رجوع شود)

         -  حداقل فضای مورد نیاز برای ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت 50 متر مربع می باشد.

         -  حداقل فضای مورد نیاز برای ایجاد دفتر ICT روستایی 20 متر مربع می باشد.