پرش به محتوای اصلی

دریافت اطلاعات و مدارک متقاضیان دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی

مدارک مورد نیاز برای ایجاد

 دفترپیشخوان خدمات دولت و دفترارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی 

 متقاضیان محترم مطابق چک لیست ذیل نسبت به تکمیل مدارک وانجام فرایندهای مربوطه اقدام نمایند.

نکته: متقاضیان محترم جهت اخذ امضای مکاتبات در شهرستان‌ها به ادارات پست و در مرکز استان به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مراجع و قبل از ارایه درخواست اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر خدمات پیشخوان دولت را مطالعه فرمایند.

           فرم های مورد نیاز: 

5- نامه استعلام آدرس  و کد پستی متقاضیان دفتر نامه استعلام آدرس و کد پستی متقاضیان دفتر

 6-استعلام وضعیت سوء پیشینه -فرم (T-3اشخاص حقیقی و حقوقی

      -7استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر  فرم (T-4)اشخاص حقیقی و حقوقی

      8- استعلام عدم بدهی بانکی(T-8) ، عدم بدهی مالیاتی (T-9)، عدم بدهی بیمه ای ( تامین اجتماعی)(T-10اشخاص حقیقی

          استعلام عدم بدهی بانکی(T-8) ، عدم بدهی مالیاتی (T-9)، عدم بدهی بیمه ای ( تامین اجتماعی)(T-10اشخاص حقوقی

     9- پوشه پلاستیکی

      راهنمای ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات شهری راهنمای ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات شهری  راهنمای ایجاد دفاتر ICT روستایی راهنمای ایجاد دفاتر ICT روستایی