پرش به محتوای اصلی

تبدیل دفاتر حقیقی به حقوقی

مدارک مورد نیاز برای تبدیل

 دفترپیشخوان خدمات دولت و دفترارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی 

متقاضیان محترم مطابق چک لیست ذیل نسبت به تکمیل مدارک وانجام فرایندهای مربوطه اقدام نمایند.

نکته: متقاضیان محترم جهت اخذ امضای مکاتبات در شهرستان‌ها به ادارات پست و در مرکز استان به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مراجع و قبل از ارایه درخواست اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر خدمات پیشخوان دولت را مطالعه فرمایند.